Niezapomniana przygoda już od 99zł Rezerwacja

Regulamin Lucky Lock Escape Room

§ 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Gracz/Uczestnik – każda osoba biorąca udział w grze w Lucky Lock Escape Room,
 2. Klient – osoba dokonująca rezerwacji i opłaty za grę w Lucky Lock Escape Room, będąca reprezentantem całej grupy,
 3. Gra/Usługa – świadczenie na rzecz Graczy przez Lucky Lock Escape Room,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady gry Escape Room świadczone przez Lucky Lock Escape Room.
 5. Serwis lucky-lock.pl internetowy serwis wykorzystywany przez Lucky Lock Escape Room.
 6. Lucky Lock Escape Room – przedsiębiorca działający pod firmą Nikodem Obszyński ENIGME, świadczący usługi w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 39/8, posiadający numer NIP: 677-234-64-92.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Każdy Gracz zobligowany jest do próby wydostania się z pokoju.
 2. Wszyscy Klienci oraz Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Cały obiekt Lucky Lock Escape Room objęty jest zakazem palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 4. Lucky Lock Escape Room może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych po uprzednim poinformowaniu Klienta o zaistniałych okolicznościach.
 5. Przyczyny niezależne są to okoliczności, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Lucky Lock Escape Room nie ma wpływu, a które uniemożliwiają świadczenie Usługi. W szczególności są to:
  1. niesprzyjające warunki pogodowe;
  2. awarie techniczne lub uszkodzenia urządzeń i sprzętów;
  3. stan zdrowia uczestników gry;
  4. władz publicznych;
  5. nieprzewidziane wypadki losowe.
 6. W przypadkach określonych w punkcie 5 powyżej, Klient ma prawo ustalić inny termin wykonania Usługi.
 7. Ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie świadczenia usług Lucky Lock Escape Room ma prawo, do:
  1. odmowy świadczenia Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  2. żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Lucky Lock Escape Room;
  3. zakazania wnoszenia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających lub innych przedmiotów lub środków mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub których wnoszenie może pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Lucky Lock Escape Room lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadkach określonych w punkcie 7 powyżej, Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu poniesionych kosztów ani odszkodowania.
 9. Lucky Lock Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje będące konsekwencją gry, a także nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy Uczestników.
 10. Lucky Lock Escape Room nie ubezpiecza Graczy.
 11. Dla lepszej zabawy Lucky Lock Escape Room zachęca do niekorzystania w czasie gry z wszelkich urządzeń elektronicznych, zwłaszcza telefonów komórkowych i latarek. Tego typu urządzenia oraz rzeczy osobiste można na czas gry pozostawić w poczekalni w szafkach zamykanych na klucz.
 12. Obiekt Lucky Lock Escape Room w całości objęty jest monitoringiem. Każdy Uczestnik przystępując do Gry wyraża zgodę na nagrywanie obrazu z wykorzystaniem jego wizerunku. Lucky Lock Escape Room zastrzega, że nagrany obraz nie będzie udostępniany osobom trzecim lub innym podmiotom. Nie zostanie także wykorzystany do celów marketingowych itp., monitoring stanowi głównie źródło bezpieczeństwa Graczy.
 13. W pokojach stanowiących miejsca gry obowiązuje absolutny zakaz fotografowania oraz nagrywania.
 14. W przypadku wystąpienia znaczących szkód w skutek nieodpowiedzialnego zachowania Uczestników, odpowiedzialność materialna spoczywa na Uczestnikach.
 15. Przed rozpoczęciem gry, Lucky Lock Escape Room prosi o zgłoszenie pracownikowi ewentualnych schorzeń (np. klaustrofobia, astma, epilepsja) jak i kobiet w ciąży.

 

§ 3 Rezerwacja i płatność

 1. Gra w Lucky Lock Escape Room jest możliwa tylko po wcześniejszej rezerwacji wybranego terminu.
 2. Rezerwację dokonać można na stronie www.lucky-lock.pl, telefoniczne lub osobiście w siedzibie Lucky Lock Escape Room.
 3. Rodzaje rezerwacji wymienione w punkcie powyżej, nie dotyczą rezerwacji specjalnych (np. urodziny, impreza firmowa, wieczór panieński/kawalerski), których dokonać można kontaktując się bezpośrednio z Lucky Lock Escape Room pod adresem kontakt@lucky-lock.pl, telefonicznie lub osobiści w celu ustalenia wszystkich szczegółów.
 4. Dane Klienta potrzebne do dokonania rezerwacji to imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email, na który zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji. Dodatkowe informacje potrzebne do rezerwacji to: wskazanie nazwy wybranego pokoju, liczba graczy, język gry (polski / angielski), wybór sposobu płatności oraz uzupełniające wiadomości (np. dane do faktury).
 5. Rezerwację dokonaną poprzez stronę www.lucky-lock.pl należy potwierdzić klikając w link przesłany w wiadomości na podany przez Klienta adres email.
 6. Aktualny cennik gier w Lucky Lock Escape Room dostępny jest na stronie www.lucky-lock.pl  oraz w siedzibie Lucky Lock Escape Room.
 7. Płatność za rezerwację Gry w Lucky Lock Escape Room można dokonać poprzez:
  1. serwis lucky-lock.pl z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych obsługiwanego przez serwis lockme.pl,
  2. przelew bankowy – wpłata na konto nr: 86 1950 0001 2006 0047 3043 0001 (Idea Bank S.A.), którego posiadaczem jest Lucky Lock Escape Room. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta, przez którego została zrobiona rezerwacja wybranego terminu,
  3. płatność gotówką lub kartą płatniczą w terminalu – uprawnionemu pracownikowi w punkcie Lucky Lock Escape Room w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 39/8,
  4. unikalny kod vouchera - znajdujący się na Voucherze lub E-voucherze.
 8. Zasady nabycia Voucherów i E-voucherów określa osobny Regulamin sprzedaży voucherów na grę w Lucky Lock Escape Room dostępny na stronie lucky-lock.pl oraz w siedzibie Lucky Lock Escape Room.
 9. Lucky Lock Escape Room dopuszcza możliwość anulowania rezerwacji przez Klienta, co najmniej 48 godzin przed wybranym terminem gry. Do odwołania rezerwacji wymagany jest kontakt mailowy lub telefoniczny z Lucky Lock Escape Room.

 

§ 4 Gra

 1. Jednorazowa Gra w pokojach Lucky Lock Escape Room trwa 60 minut.
 2. Prosimy o przybycie na miejsce gry minimum 10 minut przed określoną godziną rozpoczęcia w celu wyjaśnienia kwestii organizacyjnych.
 3. Lucky Lock Escape Room ma prawo do odwołania rezerwacji, jeżeli spóźnienie Uczestników gry jest większe niż wskazane w punkcie powyżej.
 4. Lucky Lock Escape Room daje możliwość gry w języku polskim oraz angielskim (wyboru należy dokonać w momencie rezerwacji).
 5. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, Uczestnicy gry mają możliwość awaryjnego opuszczenia każdego z pokoi o czym zostaną poinstruowani przed zabawą.
 6. W grze może brać udział od 2 do 5 osób.
 7. Osoby poniżej 13. roku życia, w czasie gry, powinny znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Sugerowany minimalny wiek uczestnika gry to 10 lat.
 9. Po zakończeniu gry, pracownik Lucky Lock Escape Room proponuje każdej grupie wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Wyrażenie zgody, jest równoznaczne z akceptacją wykorzystania zdjęcia przez Lucky Lock Escape Room w celach marketingowych i promocyjnych (np. poprzez opublikowanie na portalu Facebook).

 

§ 5 Pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego ustawy o prawach konsumenta.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
 3. W razie wystąpienia sporów z Graczem/Klientem Lucky Lock Escape Room stara się rozwiązać sprawę polubownie. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.